August 22, 2007

the filipino name generator

dongky sent to the friendships mailing list this funny filipino name generator. he included in the email the "equivalent" filipino name of my name. :p

Emmanuel Villaceran (M) - Manuel Allan Pangarap Callangan
Emmanuel Villaceran (F) - Evangeline Pilar Little Flower Quililan

tama bang may Male at Female version ang name ko???? wala bang girlalou? hehehe. medyo swak sa akin ang name ng Male kasi mahilig akong mangarap. at hindi rin nalalayo sa pagiging true ang Female version kasi may tinatago akong little flower! wehehehe.

hmmm, what if i change my name according to the name generator's suggestion? ma-try nga ang iba't ibang combinations. and makapili alin ang super duper swak sa personality ko. :D

Emman Villaceran (F) - Evangeline Pilar Little Flower Quililan
Emman Villaceran (M) - German Allan Pangarap Callangan
emms villaceran (F) - Estrella Pilar Little Flower Quililan
emms villaceran (M) - German Allan Pangarap Callangan
emmanuel pescador villaceran (F) - Evangeline Xalbadora Little Flower Quililan
emmanuel pescador villaceran (M) - Manuel Pedring Pangarap Callangan
emman pescador villaceran (F) - Evangeline Xalbadora Little Flower Quililan
emman pescador villaceran (M) - German Pedring Pangarap Callangan
emms pescador villaceran (F) - Estrella Xalbadora Little Flower Quililan
emms pescador villaceran (M) - German Pedring Pangarap Callangan

for sure ayokong maging pedring at pilar. mapili na nga ang evangeline xalbadora little flower quililan. just call me little flower for short. kasi makipot ako! har har har! :p

try it out at http://rumandmonkey.com/widgets/toys/namegen/6547/

No comments: